22/ส.ค./50

X-Ray เดือนสิงหาคม 2550 - สมาร์ท ออย ฟอร์ เมน
22/ส.ค./50