1/ต.ค./50

X-Ray เดือนตุลาคม 2550 - สมาร์ท ออย ฟอร์ เมน