นาโนเมด ดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์

 

นาโนเมด ดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์ DT04
 
Product Information:
นาโนเมด ดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์ แบบใช้ทางการแพทย์นี้ ให้การอ่านค่าช่วงอุณหภูมิของร่างกายที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง โปรดอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน 
 
คุณภาพของดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์ ได้รับการตรวจยืนยันและสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎข้อบังคับแห่งสภาอีซี  (EC council directive) 93/42/EEC (Medical device directive) ภาคผนวก I ว่าด้วยข้อกำหนดที่จำเป็นและมาตรฐานความเกี่ยวเนื่องที่นำมาใช้ EN 12470-3:2000+ A1: 2009,  ASTM E1112-00 (Re approval 2011)  และผลิตภายใต้มาตรฐาน EN ISO9001: 2008 และ EN ISO 13485 : 2012/ AC : 2012 

คุณสมบัติ: 
• ส่วนปลายที่ใช้วัดอุณหภูมิ มีความยืดหยุ่น
• แสดงเสียงเตือนเมื่อพร้อมใช้และวัดผลเสร็จ
• วัดผลได้ภายใน ½ นาที
• เครื่องปิดเองอัตโนมัติ ประหยัดพลังงาน
• บันทึกค่าอุณหภูมิครั้งสุดท้ายที่วัดได้
• วัดอุณหภูมิร่างกาย ได้หลายบริเวณ เช่น ช่องปาก รักแร้ และทวารหนัก

                                                            
วิธีการใช้งาน 
1. กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องจะส่งเสียงบี๊บ 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดงผล 188.8E, M  ตามมาด้วยตัวเลขอุณหภูมิที่วัดได้ครั้งล่าสุด  เมื่อหน้าจอแสดงอักษร  “Lo”  แสดงว่าเครื่องพร้อมวัดอุณหภูมิร่างกาย 
หมายเหตุ :  ถ้าอุณหภูมิที่วัดได้น้อยกว่า 32°C หรือ 90 °F หน้าจอจะแสดงผล Lo, ถ้าอุณหภูมิที่วัดได้มากกว่า 42.9°C หรือ 109.9°F หน้าจอจะแสดงผล Hi
2. บริเวณที่ใช้วัดอุณหภูมิ  (ช่องปาก,  รักแร้,  ทวารหนัก) 
 

บริเวณที่ใช้วัดอุณหภูมิ

วิธีการวัดอุณหภูมิ

อุณหภูมิปกติที่วัดได้

 
 ช่องปาก


- สอดส่วนปลายหัววัดของเทอร์โมมิเตอร์ไว้ใต้ลิ้น ตำแหน่งเครื่องหมาย ตามรูปที่ 2 ต้องให้ผู้ป่วยปิดปากให้สนิท หายใจทางจมูก เพื่อป้องการการวัดอุณหภูมิจากอากาศที่หายใจเข้า-ออก 

 

รูปที่ 2


35.7°C - 37.3°C
(96.3°F - 99.1°F)

 
 รักแร้

 


- ใช้ผ้าสะอาดเช็ดรักแร้ให้แห้ง

- วางส่วนปลายหัววัดของเทอร์โมมิเตอร์เข้าที่บริเวณรักแร้ และหนีบให้แนบลำตัวแน่นนาน 30 วินาที

ไม่แนะนำการวัดด้วยบริเวณนี้ หากต้องการความแม่นยำ


35.2°C - 36.7°C
(95.4°F - 98.1°F)

 
ทวารหนัก


- ทาปิโตรเลียมเจลลี่ บริเวณส่วนปลายหัววัดของเทอร์โมมิเตอร์ เพื่อให้ลื่นต่อการสอดใส่

- ค่อยๆ สอดส่วนปลายหัววัดของเทอร์โมมิเตอร์ เข้าไปรูทวารหนัก ความลึก 1 ซม. (1/2 นิ้ว)  


36.2°C - 37.7°C
(97.2°F - 99.9°F)

 
3. วัดอุณหภูมิ  โดยหน้าจอแสดงผลจะกระพริบ จนกระทั่งได้ยินเสียง “บี๊บ” ยาวประมาณ 10 วินาที แล้วจึงอ่านค่าอุณหภูมิที่ปรากฏ
หมายเหตุ: จะได้ยินเสียง “บี๊บ” ดังถี่ขึ้น เมื่อวัดอุณหภูมิได้มากกว่า 37.8°C (100°F)
4. กดปุ่ม  เปิด/ปิด  หลังจากการสิ้นสุดการอ่านค่าอุณหภูมิทุกครั้งเพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ หรือเครื่องจะปิดอัตโนมัติหลังหยุดใช้งานนาน 10 นาที
5. ปิดด้วยฝาครอบเทอร์โมมิเตอร์ทุกครั้ง หลังการใช้งาน
 
วิธีเปลี่ยนหน่วยวัดอุณหภูมิ °C และ °F  
หน่วยวัดอุณหภูมิองศาเซลเซียส(°C) หรือองศาฟาเรนไฮต์  (°F) จะแสดงที่มุมขวาบนของหน้าจอแสดงผล การเปลี่ยนหน่วยวัดนี้ สามารถกระทำได้โดยขณะเครื่องปิดอยู่  ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 4 วินาที
 
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

1. เมื่อปรากฏสัญลักษณ์ ตรงมุมล่างขวาของหน้าจอแสดงผล แสดงว่าแบตเตอรี่เสื่อม ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
2. ใช้มือดึงฝาครอบแบตเตอรี่ออก ตามทิศทางที่แสดงในรูปที่ 3
3. ดึงแบตเตอรี่ที่เสื่อมออก โดยดันช่องใส่แบตเตอรี่ออกมาประมาณ 1 ซม. (1/2 นิ้ว) แสดงในรูปที่ 4
4. ใช้วัตถุปลายแหลม เช่น ปลายปากกา เพื่องัดแบตเตอรี่ที่เสื่อมออก ทิ้งแบตเตอรี่ที่เสื่อมแล้วให้เหมาะสม ใส่แบตเตอรี่ก้อนใหม่ขนาด 1.5 โวลต์ (ขนาดเท่ากระดุม ชนิด LR41 หรือ SR41, UCC 392) ลงในช่องใส่แบตเตอรี่ โดยให้ขั้วบวก (เครื่องหมายบวก) หงายขึ้น และขั้วลบคว่ำหน้าลง แสดงในรูปที่ 5
5. ดันช่องใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปที่เดิม แล้วปิดฝาครอบแบตเตอรี่

การทำความสะอาด

- เช็ดเทอร์โมมิเตอร์ด้วยผ้านุ่มที่แห้งสะอาด
- ส่วนปลายของหัววัดอุณหภูมิเช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำเปล่าบิดหมาดแล้ว หรือผ้านุ่มชุบสารละลายสำหรับทำความสะอาด จากนั้นเช็ดซ้ำด้วยผ้านุ่มที่แห้งสะอาด
- สังเกตอาการเพื่อป้องการเทอร์โมมิเตอร์ชำรุดหรือเสียหาย
- ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ ก๊าซโซลีนหรือสารเคมีอันตราย ในการทำความสะอาดเทอร์โมมิเตอร์
- ห้ามใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดเทอร์โมมิเตอร์ หรือการใช้น้ำร้อนในการฆ่าเชื้อแบบสเตอร์ไรด์กับเทอร์โมมิเตอร์ (น้ำที่อุณหภูมิ 50°C (122°F) หรือสูงกว่า)
- ห้ามใช้เครื่องอัลตร้าโซนิคล้างทำความสะอาดเทอร์โมมิเตอร์

 
คุณสมบัติจำเพาะ
 

 ประเภท

 ดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์

 ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้

 32°C - 42.9°C (90.0°F – 109.9°F)  (°C /°F เลือกโดยผู้ผลิต)

 ความแม่นยำ

 +  0.1°C, 35.5°C-42.0°C (+ 0.2°F , 95.9°F- 107.6°F)

 + 0.2°C  ต่ำกว่า 35.5°C หรือสูงกว่า 42.0°C
 (+0.4°F  ต่ำกว่า 95.9°F หรือสูงกว่า 107.6°F)  

 ที่อุณหภูมิห้อง    18°C – 28°C (64.4°F – 82.4°F)

 หน้าจอแสดงผล

 หน้าจอแบบลิควิดคริสตัล

 ความจำ

 จดจำอุณหภูมิที่วัดได้ครั้งล่าสุด

 แบตเตอรี่

 กระแสตรง 1.5 โวลต์ (ขนาดเท่ากระดุม  LR41 หรือ SR41, UCC 392)

 อายุแบตเตอรี่

 ประมาณ 200 ชั่วโมงการใช้งาน

 ขนาด

 12.4 ซม. x  2.4 ซม. x 1.2 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)

 น้ำหนัก

 ประมาณ 12 กรัม รวมน้ำหนักแบตเตอรี่

 สภาวะแวดล้อมการใช้งาน

 อุณหภูมิ : 5°C ~  40°C  (41°F ~ 104°F)

 ความชื้นสัมพัทธ์  :  15%  ~ 95% RH

 สภาวะการเก็บและการขนส่ง

 อุณหภูมิ :  -20°C ~ 55°C  (-4°F ~  131°F)

 ความชื้นสัมพัทธ์ : 15%  ~  95% RH

 มาตรฐานป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ

 IP27

 ประเภท

 เครื่องมือที่สัมผัสกับผู้ป่วยภายนอก 

 
ข้อควรระวัง
 

*อุปกรณ์อาจทำงานไม่ตรงกับข้อกำหนด หากเก็บหรือใช้ ดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์ ในกรณีดังต่อไปนี้
 - สภาวะการใช้งานอยู่นอกช่วงอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนด
 - สภาวะการเก็บอยู่นอกช่วงอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนด
 - เกิดภาวะช็อคของกลไก (ยกตัวอย่าง เช่น การทดสอบการร่วงหล่น)
 - อุณหภูมิของผู้ป่วยอยู่ต่ำกว่าอุณหภูมิโดยรอบ

  *เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์แบบพกพา เช่น ตู้อบไมโครเวฟ และโทรศัพท์มือถือ  สามารถก่อกำเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ และเมื่อดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์อยู่ใกล้แหล่งดังกล่าว อาจมีผลรบกวนการทำงานของดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์
   

คำอธิบายสัญลักษณ์                                                                                                                                             

                                               ___     ____    ____

ไฟฟ้ากระแสตรง

ครั้งที่ผลิต

 

เครื่องมือที่สัมผัสกับผู้ป่วยภายนอก

 

วันที่ผลิต

 

    ระวัง, โปรดศึกษาเอกสารประกอบการใช้งาน

 
คำเตือน

• โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
• ฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ มีขนาดที่สามารถกลืนลงปากได้ ดังนั้นอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ลำพังกับเทอร์โมมิเตอร์ โดยไม่มีผู้ดูแลโดยเด็ดขาด
• อย่าใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางช่องหู เพราะอุปกรณ์ออกแบบมาให้ใช้วัดอุณหภูมิบริเวณช่องปาก รักแร้และทวารหนัก
• อย่าเก็บแบตเตอรี่ของเทอร์โมมิเตอร์ไว้ใกล้ความร้อน เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้
• การใช้ถุงครอบปลายหัววัดอุณหภูมิ อาจส่งผลให้อุณหภูมิที่วัดได้คลาดเคลื่อนจากอุณหภูมิที่แท้จริง 0.1°C (0.2°F)
• ควรตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเทอร์โมมิเตอร์ทุก 2 ปี
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากเทอร์โมมิเตอร์ หากจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
• ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ เพื่อการวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาทางสุขภาพใดๆ ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ ผลที่วัดได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ควรติดต่อแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ
• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทอร์โมมิเตอร์แห้งสนิทก่อนการใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อป้องกันการอ่านค่าที่คลาดเคลื่อน
• อย่าบิดงอ หรือทำเทอร์โมมิเตอร์ตก เนื่องจากอาจแตกได้
• อย่าพยายามซ่อมเทอร์โมมิเตอร์ด้วยตัวเอง เพราะอาจทำให้การอ่านค่าอุณหภูมิคลาดเคลื่อนได้
• ควรทำความสะอาดเทอร์โมมิเตอร์หลังการใช้งานในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะกรณีการใช้งานมากกว่า 1 คน
• ไม่แนะนำให้ออกแรงดันส่วนปลายของของหัววัดอุณหภูมิ เข้าไปในช่องทวารหนัก เพราะอาจเกิดแผลทำให้บาดเจ็บได้
• ไม่แนะนำให้ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางช่องปาก ภายหลังจากการใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางทวารหนัก
• สำหรับเด็กอายุ 2 ปี หรือน้อยกว่า ไม่แนะนำให้ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางช่องปาก

 
                                   

 โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วและเทอร์โมมิเตอร์ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

                                                                                                                         
 
ขนาดบรรจุ:  นาโนเมด ดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์ 1 ชิ้น
                    ฝาครอบพลาสติก สำหรับเก็บ นาโนเมด ดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์  1 ตลับ
 
ราคา:   179   บาท 
ร้านค้าที่มีจำหน่าย:  ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป